لطفاً استامینوفن نباشید

این کتاب در قالب شش داستان بی نظير و به هم مرتبط، سعي دارد به مسايل زندگي امروز جوانان بپردازد و قدمي براي رفع اين مشكلات بردارد.بررسی روابط بین محرم و نامحرم و تبیین حد و مرزهای آن، بررسی جامع و کامل نقش ماهواره در زندگی خانواده امروز، فرهنگسازی و تشویق جوانان به ازدواج آگاهانه، از جمله مواردی است که در این کتاب بدان اشاره شده است.

مشاهده جزئیات